Barion Pixel Skip to content

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek Kopjár Szandra (58071883-1-22 , Székhely: 7622 Pécs, Siklósi út 3) és Kopjár Géza egyéni vállalkozó (595 08672-1-22, Székhely: 7622 Pécs, Siklósi út 3) és a Kopjár Szandra, valamint Kopjár Géza weboldalán bemutatott szolgáltatást igénybe vevők jogait és kötelezettségeit tartalmazza az alábbiak szerint:

Definícíók:

 1. Az ÁSZF azaz Általános Szerződési Feltételeket ,amelyet a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalúan módosítani de a módosítást köteles azonnal a Kopjár Szandra Egyéni vállalkozó oldalán közzétenni.
 2. Szolgáltató, üzemeltető: Kopjár Szandra Egyéni vállalkozó, Kopjár Géza egyéni vállalkozó.
 3. Játékos: A játékos a weboldalon értekesített szolgáltatás igénybevevője.
 4. Felek: Szolgáltató és felhasználó (játékos)
 5. A weboldalon közzétett játék www.szabadulopark.hu
 6. Foglalás menete: A felhasználó a weboldalon keresztül, vagy telefonon, személyesen foglal időpontot egy adott pályára/játékra. A foglalásnak és a szabad időpontok megtekintésének nem feltétele a regisztráció.
 7. Játék helyszíne: 7622 Pécs, Siklósi út 3
 8. Játék időtartama: 60 perc
 9. Játékban résztvevők száma: 2-5  ( ez pályánként változhat)
 10. Csapatépítés- VIP JÁTÉK: Legénybúcsúk, leánybúcsúk, céges rendezvények, csapatépítők.
 11. Fizetés: Helyszínen a játék előtt KÉSZPÉNZBEN.
 12. Kedvezmények: nyereményjátékok, akciók
 13. Voucher: ajándékutalvány

Foglalás:

 1. A foglalást a weboldalon csak a szabad időpontokra lehet kezdeményezni. A foglalást telefonon is lehet kezdeményezni , ebben az esetben az operátor ajánl fel szabad időpontokat.
 2. Sikeres foglalásról Szolgáltató MINDEN ESETBEN! emailben értesíti a Felhasználót.
  • a pálya megnevezése
  • létszám
  • helyszín
  • időpont
  • 4 órával vagy annál kevesebb időkereten belül foglalni a kívánt időpontot MÁR CSAK TELEFONON lehetséges.  +36 30 243 5673 telefonszámon

A játék díja: 12-13.000 Ft / csapat (céges rendezvényeken, legénybúcsúk stb. az ár egyedi, megbeszélés tárgyát képezi.)

Amennyiben foglalás történt, és a résztvevők nem jelennek meg a játék időpontjában, úgy a játék árának megfelelően 50% jóváírást követelünk.

A játékot egy időpontban egyszerre maximum a leírásban feltüntetett számú játékos játszhatja.
Minden esetben a helyszínen történik a fizetés a JÁTÉK MEGKEZDÉSE ELŐTT.

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a szerződés fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésnek mi- nősül, úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A felek között létrejött szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre a visszaigazolás által. Nem minősül írásbeli szerződésnek.

Telefonon keresztül leadott megrendelés. Telefonon keresztül leadott megrendelés esetén a Szolgáltató rögzíti a megrendelést. Miután a Szolgáltató bankszámlájára megérkezett a Szolgáltatás díja, a visszaigazoló email 24 órán belül megérkezik. A visszaigazolással a fentebb említett adásvételi szerződés jön létre a felek között.

Foglalás lemondása

A megrendelőnek lehetősége van a játék lemondására, és módosítására az alábbi telefonszámon: +36 30 243 5673

Elállás

A Szolgáltatót a már visszaigazolt megrendelések tekintetében a rendelés egészére vagy egy részére elállási jog illeti meg. Részben történő teljesítésre kizárólag az Ügyfél hozzájárulása esetén kerülhet sor.

A jelen pontban foglalt elállási jog kizárólag a fogyasztókat illeti meg. Fogyasztónak minősül a jelen ÁSZFben meghatározott személy. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014(II.26) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a jogszabályban foglalt kivételekkel indoklás nélkülielállási jog illeti meg.

Szolgáltató hibás teljesítése

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha az ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén választása szerint – az igényeket érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv szabályai alapján: (Fogyasztónak minősül a jelen ÁSZF-ben meghatározott személy.)

Szolgáltatói SOS lemondás/lemondás

Amennyiben a szolgáltató technikai, műszaki, vagy egyéb okok miatt nem tudja biztosítani a helyszínt, jogosult törölni a foglalás, az játék előtt akár egy órával is. De ebben az esetben- a Szolgáltató felajánl egy új időpontot.

Vis major esetében a Szolgáltató kártérítést nem fizet.

De ha a játékos játékmenete vagy az ÁSZF vagy a felelősségvállalási nyilatkozat be nem tartása miatt szakad meg, a Szolgáltató pénz vissza fizetésre vagy újabb időpont adására nem kötelezhető!

Részvételi Feltételek:

A játékban mindenki a saját felelősségére vesz részt. Amit a játék előtt egy felelősségvállalási nyilatkozat aláírásával kell megerősíteni. 14 év alatti személy esetében törvényes képviselő vagy törvényes képviselő által megbízott nagykorú személy tehet nyilatkozatot. A játék közben képi-hang rögzítés történik.

 • 14 év alatti személy csak felnőtt kíséretében vehet részt a játékban
 • Tudatmódosítószer vagy alkohol hatása alatt lévő személy nem vehet részt a játékban
 • A játék megkezdése előtt minimum 5- perccel előtti érkezés
 • A lefoglalt időponthoz képest 20 perces késés esetén a játék megkezdésére már nem biztos hogy van lehetőség
 • Szándékos károkozás esetén a Szolgáltató a kár teljes összegét a felhasználóra hárítja

A weboldalon több helyen fel van tüntetve a játékokhoz elvárt életkor. Amennyiben a gyermek fiatalabb, mint a pályához előírt korhatár, akkor a Szolgáltató nem köteles beengedni a fogyasztót a helyiségekbe. Továbbá a Szolgálató felszámolhat egy fix díjat, 5.000 forintot, mert a szobát ebben az időpontban más nem tudja már igénybe venni.

Játék nyelve:

magyar

Voucherek:

Lehetőségetek van vásárolni vouchert nálunk ajándékba. Amiket 12-13.000 Ft / csapat áron értékesítünk.
A voucher a kiállítástól számított 3 hónapig érvényes, de kérésre az idő lejárta előtt meghosszabbítható.
A voucher megvehető a helyszínen is, de online is megvásárolható.
A helyszínen készpénzért vásárolható, az oldalon pedig banki átutalással, vagy online kártyás fizetéssel.

Csapatépítők, vip játékok:

Ezeknek a megrendelésére, foglalására, kizárólag emailben, telefonon vagy személyesen van lehetőség.
Adatvédelmi tájékoztató:

Panaszkezelés:

Az Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos panaszát a jelen ÁSzF- ben rögzített elérhetőségeken ( telefonon, email-ben, postai úton) terjesztheti elő. A Szolgáltató a panaszt megvizsgálja, amennyiben erre mód van, azonnal orvosolja, ellenkező esetben a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy példányát az Ügyfélnek megküldi. A Szolgáltató a panaszra 30 napon belül írásban indokolt érdemi választ ad. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és az érdemi indokolt válasz másolati pél- dányát a Szolgáltató 5 évig köteles megőrizni. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között jogvita a Szolgáltatói panaszkezelés során nem rendeződik, akkor az Ügyfél a fogyasztói jogainak megsértése esetén panasszal fordulhat a Pécsi Járás Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához.

Felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés megszegésével az Ügyfélnek okozott kárt köteles megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A Szolgáltató a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kár megtérítésére köteles, nem köteles azonban az Ügyfél vagyonában keletkezett egyéb károk megtérítésére. A Szolgáltató nem köteles a neki nem felróható késedelmes teljesítésből eredő kár megtérítésére.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve ennek elmaradásából vagy ezek felhasználásából eredő semmiféle kárért.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkezendő károkért, amelyek a Weboldal nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, használatra képtelen állapotáról, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal-rendszer hibából vagy más hasonló okból származnak.

A Szolgáltató a Weboldalon elhelyezett, más weboldalakra mutató linkekre vonatkozóan nem vállal felelősséget a más weboldalak tartalmáért, vagy az Ügyfélnél a más weboldal által felmerült bárminemű kárért.

A Szolgáltató a magyar hatályos jogszabályok szerint jár el, ezért nem vállal felelősséget az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályok előírásainak be nem tartásáért és az ebből eredő bárminemű kárért.

Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogi műnek minősül és szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt áll. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak (kép, hang, szöveges tartalom) vagy azok bármely részletének többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, vagy más módon történőszemélyes használatot meghaladó mértékűfelhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása, és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. A fentiek sértő magatartás polgár jogi és büntetőjogi következményekkel jár. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Cégünk semmilyen formában nem áll kapcsolatban a Warner Bros. Pictures-vel.

Fizetés

Online internetes kártyás fizetés – Barion:

A megadott adatok mindvégig biztonságban lesznek, mivel maga a fizetés a Barion titkosított oldalán történik. A Barion a Magyar Nemzeti Bank szigorú felügyelete alatt működik, PCI DSS megfeleléssel. A kártyaadatokat Norton/ Symantec 256 bites SSL titkosítás védi. Webáruházunk csak a tranzakció eredményéről kap tájékoztatást, kártyaadataid nem jutnak el hozzánk. A Barion Smart Gateway fizetőfelületén kártyaadatok megadásával, vagy Barion tárca tulajdonosok esetében jelszóval lehet fizetni, asztali és mobil böngészőkben egyaránt. Regisztrációt nem igényel, az első fizetésnél lehet regisztrálni, ez opcionális. Neked ingyenes a fizetés, a regisztráció és a Barion tárca használata is. Kényelmes, nem kell soha többé beírnod a kártyaadataidat nem csak az adott kereskedőnél, hanem egyetlen más Barion elfogadónál sem. Ha regisztráltál, letöltheted a Barion appot is, mely rengeteg felhasználói élménnyel gazdagíthat.

A Barion fizetés lépései:

Válaszd ki a kívánt szolgálattást, és helyezd a kosárba! A Pénztárnál válaszd ki a Barion fizetési módot, majd az Általános szerződési feltételek elfogadása után kattints a „Fizetés Barionnal” gombra! Fizetés bankkártya adatok magadásával: Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával. A fizetéshez a kártya adataira, valamint e-mail címre van szükség. A fizetéshez Barion regisztráció nem szükséges, de az ÁSZF-et el kell fogadni.

Fizetés Barion tárcával:

Fizetés eltárolt bankkártyával Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával, valamint érvényes Barion regisztrációval. A fizetéshez szükséges kártyaadatokat a Barion biztonságos szervere tárolja, a fizetéshez e-mail cím és jelszó szükséges. Egy Barion tárcában több bankkártya is lehet. Fizetés előre feltöltött Barion egyenleggel. Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik érvényes Barion regisztrációval (és nem rendelkezi bankkártyával). A fizetéshez e-mail cím és jelszó szükséges. Az egyenleg úgynevezett elektronikus pénz, amely előre feltölthető készpénzbefizetéssel a Barion feltöltő pontokon, valamint átutalással bankszámláról (sürgős esetben bankkártyáról is).

Irányadó jog, jogérvényesítés:

A Szolgáltató adatai, elérhetősége:

Kopjár Szandra Egyéni vállalkozó. Székhely: 7622 Pécs Siklósi út 3

Adószám: 58071883-1-22

Email cím: kopjarszandra@szabadulopark.hu

Irodavezető: Kopjár Szandra
+36 30 243 5673

Személyes ügyfél fogadásra nincs lehetőség, kivételt képez az előre egyeztetett, megbeszélt időpont. Az ügyfél emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot a céggel munkanapokon 08:00-16:00.

Hatály:
2020.06.08.

Utolsó módosítás:
2023.10.31.