Barion Pixel Skip to content

Adatvédelmi irányelvek

A www.szabadulopark.hu elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó weboldal természetes személyek személyes adatinak kezelésére vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatója.

Adatkezelő neve: Kopjár Szandra

Érvényes 2020.06.04.-től.

Utoljára módosítva 2022.09.12.-ben.

Bevezető

Az Adatkezelési Tájékoztató 2 fejezetből épül fel:

Első rész: általános érvényű tájékoztatás (itt találja többek között a jogaira, jogorvoslati lehetőségeire és az adatbiztonságra vonatkozó tájékoztatást)

Második rész: az adatkezelő által meghatározott adatkezelési célok (itt találja a különböző célú adatkezelések listáját és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos konkrét információkat)

Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztató olvasása közben olyan kifejezéseket talál, melyekkel nincs tisztában, segítséget nyújthat a tájékoztató végén található “Adatvédelmi kisokos”, ahol az egyes kifejezések szómeghatározásai találhatók. Amennyiben olyan kérdések merülnek fel önben, melyekre a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem talál választ, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek  bármelyikén:

Postai levelezés során:
7622 Pécs, Siklósi út 3
Telefon: +36 20 251 06 13
Email cím: info@szabadulopark.hu

I. fejezet Általános nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó tájékoztató

Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Az adatkezelés céljainál “adatkezelő”ként megjelölt személy (aki vagy amely önállóan vagy többes adatkezelés esetén másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja) (továbbiakban: adatkezelő) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelő az eltérő céllal kezelt adatokat különkülön (adatkezelésként kezelve) tart nyilván és jelent be az adatvédelmi nyilvántartásba, valamint ad róla tájékoztatást jelent Adatkezelési Tájékoztató “Adatkezelési célok” fejezetében.

Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és ha az adott adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk

Az adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéshez (mint például a tárhelyszolgáltató szerverén történő adatok tárolásához) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést az adatkezelő és adatfeldolgozó(i) írásba foglalták. Az adatkezelő adatfeldolgozással nem bízott meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatok saját üzleti tevékenysége során történő felhasználásában érdekelt. Az adatkezelő által adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az igénybe vett adatfeldolgozók adataira és tevékenységére vonatkozó részletek az adatkezelési céloknál kerültek feltüntetésre.

Az érintett jogai

 1. Kérelmet intézhet az adatkezelő felé…
 1. Kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy)(továbbiakban : érintett ) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá  az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő felé intézett kérelem útján történő információszerzésen kívül az érintett a személyes adatait érintő adatkezelésekről az adatvédelmi nyilvántartásból is tájékozódhat. Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet.

 • Kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését

Az adatkezelő az érintett kérésre alapján megvizsgálja a helyesbítési kérelemben szereplő személyes adatot, hogy az valóban nem felel e meg a valóságnak. Amenynyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 • Kérelmezheti személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását

Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő személyes adatok törlését vagy zárolását. Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatok zárolása során az adatkezelő a személyes adatokat azonosító jelzéssel látja el további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot, ha a) annak kezelése jogellenes

 1. az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható , feltéve, hogy a törlést
 2. törvény nem zárja ki
 3. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 4. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül teljesíti. Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről értesíti az érintettet. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 • Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén kérheti az adatkezelő tájékoztatását és kifejtheti álláspontját

Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az adatkezelő az ön kérése alapján tájékoztatja önt az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint lehetőséget biztosít az ön számára az álláspontja kifejtésére.

Az adatkezelő felé intézett kérelem benyújtására illetve az automata adatfeldolgozással kapcsolatos álláspont kifejtésére  az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Postai levelezés során:
7622 Pécs, Siklósi út 3
Telefon: +36 20 251 06 13
Email cím: info@szabadulopark.hu

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet kérelmének tárgyával kapcsolatban vagy a kérelem elutasításáról.

 1. Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az érintett nyilatkozat formájában az alábbi esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:

 1. Ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
 2. Ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás
 3. Vagy tudományos kutatás céljára történik.

A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja személyes adatának vagy adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

 • Kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet…

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogérvényesítés

 1. Első körben az adatkezelőnél éljen panaszával

Abban, Ön, mint érintett úgy gondolja, hogy adatkezelő a személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsértette személyiségi jogát, javasoljuk, hogy panaszával első körön az adatkezelőhöz forduljon.

A panaszát az adatkezelő az alábbi elérhetőségein fogadja: Postai levelezés során:

Postai levelezés során:
7622 Pécs, Siklósi út 3
Telefon: +36 20 251 06 13
Email cím: info@szabadulopark.hu

Az adatkezelő a hozzá beérkezett panaszokat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben az adatkezelő válasza nem érkezik meg önhöz ezen határidőn belül, vagy a válasz megérkezik, de azzal nem ért egyet, úgy fordulhat az adatkezelések kapcsán eljáró hatósághoz.

 • Másod sorban forduljon a Hatósághoz

Abban az esetben, ha a személyes adatainak kezelése kapcsán keletkező panaszával az adatkezelőt már megkereste, de a rá jogszabályilag meghatározott időn belül nem válaszolt önnek, vagy válaszolt, de válaszával ön nem ért egyet, panaszszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

A NAIH elérhetősége:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06 14757186, 4757100
Telefax: 06 12693541

 • Végső esetben forduljon Bírósághoz

Az érintett az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat:

jogainak megsértése esetén, valamint

 • ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozási kérelem alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve,
 • ha az adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napos határidőt elmulasztja (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
 • számított 30 napon belül),
 • ha a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén (a kérelem kézhezvételét követő 25 nap után), ha, az érintett az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait nem fogadja el,
 • ha az adatkezelő megtagadja az érintett adatkezelő kérelmét az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, bírósághoz fordulhat.

A per során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét, így:

Az adatkezelő (illetve az általa megbízott az adatfeldolgozó) gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint

az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tett különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolva és az érintetthez rendelve.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják
 • annak  ellenőrizhetőségét  és  megállapíthatóságát,  hogy mely személyes  adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választott, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve azon eseteket, amikor ez aránytalan nehézséget jelent az adatkezelőnek.

II.fejezet Adatkezelési célok

1. számú cél (A webáruház üzemeltetése)

 1. Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó (neve): Kopjár Szandra Telefonszám: + 36 30 243 56 73
Email cím: info@szabadulopark.hu
Adatkezelő adószáma: 58071883-1-22
Adatkezelő neve: Kopjár Szandra
Adatkezelő típusa: magánszemély
Ország: Magyarország
Irányítószám: 7623
Település neve: Pécs
Közterület neve, közterület típusa, házszám: 7622 Pécs, Siklósi út 3

 • Az adatkezelő által kezelt személyes adatok Az érintettekre vonatkozó adatok:
Adatkezelési célokSzemélyes adat megnevezéseAdatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartama (ekkor kell törölni az adatokat)Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné
Hírlevél feliratkozásE-mail címAz érintett hozzájárulásaAz érintett kérésére (külön kérésre)Kapcsolattartás (kötelező adat) és marketing célzatú kampányok
Kapcsolatfelvétel esetén, hogy meg tudjuk szólítani (kötelező adat)
A feliratkozó biológiai nemeMarketing célzat (kötelező adat)

Webáruházhoz

Adatkezelési célokSzemélyes adat megnevezéseAdatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartama (ekkor kell törölni az adatokat)Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné
              Regisztráció  Felhasználónév (webáruház profil)  Az érintett hozzájárulása  Az érintett kérésére (leiratkozáskor)Beazonosítás a kapcsolattartáshoz (kötelező adat)
    E-mail cím  Az érintett hozzájárulása  Az érintett kérésére (leiratkozáskor)Beazonosítás a kapcsolattartáshoz (kötelező adat)
    Jelszó  Az érintett hozzájárulása  Az érintett kérésére (leiratkozáskor)Beazonosítás a kapcsolattartáshoz (kötelező adat)
    Webáruház  Felhasználónév (webáruház profil)  Az érintett hozzájárulása  Az érintett kérésére (leiratkozáskor)Beazonosítás a kapcsolattartáshoz (kötelező adat)
                Számlázási és szállítási adatok  Név (vezeték és kerezstnév)  Törvényi rendelkezés alapján                  1*    2*
    Lakcím  Törvényi rendelkezés alapján    3*
    E-mail  Törvényi rendelkezés alapján    4*
    Telefonszám  Törvényi rendelkezés alapján    5*
     

Táblázat hivatkozások

 1. A számlázási adatoka törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradása, illetve a szerződés megszűnését követően, valamint a számlázást követően a törvény szerinti határidő után. (8 év) A szállítási adatok a szerződés nyújtáshoz elengedhetetlenül szükséges egyéb adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradása, illetve a szerződés megszűnését követően.
 2. Szerződés létrehozása módosítása teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása (kötelező adat)
 3. Szerződés létrehozása módosítása teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása (kötelező adat)
 4. Az elektronikus számla létrejötte valamint a szerződés alapján történő teljesítés során történő kapcsolattartás, továbbá a távnyomtatott számla „kézbesítése”
 5. Kapcsolattartás az adatok, vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatban.
VerzószámDátum
2.12022.09.12.

Fogalmi meghatározások

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy  közvetlenül vagy közvetve   azonosítható természetes személy
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat  különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret , valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
 3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése is
 7. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik
 8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 1. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, öszszekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele
 2. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől
 3. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is személyes adatok feldolgozását végzi
 4. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
 5. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés
 6. adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket és ezáltal a fenyegetettséget a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a minimálisra csökkentik